Restaurants

Restaurants

“Lounge Bar” – Lobby Level
“Kalpakavadi” – South Indian Restaurant at Lobby level
“Padippuraā€¯ – South Indian Restaurant at Lobby level

Night Clubs

Iranian N/Club at Lobby Level
Arabic N/Club at Mezzanine Floor
Indian N/Club at Mezzanine Floor
Bangali N/Club at Mezzanine Floor
African N/Club at Mezzanine Floor
Pakistani N/Club at Mezzanine Floor